ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه و گزارش | درباره کانون | پیوندها

   

 

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصویر خیزش مردم در سال گذشته
 
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
سه شنبه ٨ تیر برابر با ۲۹ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٧ تیر برابر با ۲۸ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۵ تیر برابر با ۲۶ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٤تیر برابر با ٢٥ژوئن
 
 
 
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ۳ تیر برابر با ٢٤ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢ تیر برابر با ٢۳ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١تیر برابر با ۲٢ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۳١خرداد برابر با ۲١ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۳٠خرداد برابر با ۲٠ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ۲۹خرداد برابر با ١٩ژوئن
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٨خرداد برابر با ١٨ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢۷خرداد برابر با ١٧ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۲۶خرداد برابر با ١۶ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۲۵خرداد برابر با ١۵ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ۲٤خرداد برابر با ١٤ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٣خرداد برابر با ١۳ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢٢خرداد برابر با ١۲ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢١خرداد برابر با ١١ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهار شنبه ١۹خرداد برابر با ٩ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
ادامه خبرها
 
 

 

١٩ ١۸

١۷

١۶

١۵ ١٤

١٣

١٢ ١١ ١٠

۹

٧

۶ ٤

٣

٢
                                      ٢٠
 
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون