ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها

   

 

 
امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد در زندان کشته شد
اشکان سهرابی ٢٠ساله به صرب سه گلوله در خیابان سلسبیل به قتل رسید
محسن روح الامینی پس از ضربات باتوم، در زندان اوین ?کشته شد
مسعود هاشم زاده ۳۰ خرداد به ضرب گلوله کشته شد
محمد کامرانی١٨ساله را هم کشتند

عکس: سهراب اعرابی، جوان نوزده ساله ای که در قیام اخیر مردم ناپدید شد و بعدها جسدش تیرخورده اش را تحویل خانواده دادند

 
ندا نماد قیام توده های ستمدیده مردم ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 

جمعه ۹ مرداد برابر با ٣١ژوئیه

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ۸ مرداد برابر با ٣٠ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ۷ مرداد برابر با ٢٩ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ۶ مرداد برابر با ٢۸ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
دوشنبه ۵ مرداد برابر با ٢۷ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٤ مرداد برابر با ٢۶ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٣مرداد برابر با ٢۵ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢مرداد برابر با ٢٤ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١مرداد برابر با ٢٣ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٣١ تیر برابر با ٢٢ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
 
اوج گیری جبهه گیری های جناحی: حمایت دستغیب از هاشمی رفسنجانی
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٣٠ تیر برابر با ٢١ ژوئیه
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢۹ تیر برابر با ٢٠ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٨تیر برابر با ١۹ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢۷تیر برابر با ١٨ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢۶تیر برابر با ١٧ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢۵تیر برابر با ١۶ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢٤ تیر برابر با ١۵ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢٣تیر برابر با ١٤ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٢۲تیر برابر با ١٣ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢١تیر برابر با ١٢ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢٠تیر برابر با ١١ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٩تیر برابر با ١٠ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ١٨ تیر برابر با ٩ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١٧تیر برابر با ۸ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ١۶تیر برابر با ۷ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١۵تیر برابر با ۶ ژوئیه
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یک شنبه ١٤تیر برابر با ۵ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ١٣تیر برابر با ٤ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ١٢تیر برابر با ٣ ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنجشنبه ١١تیر برابر با ٢ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ١٠تیر برابر با ١ژوئیه
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٩ تیر برابر با ٣٠ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ٨ تیر برابر با ٢٩ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ۷ تیر برابر با ٢٨ژوئن
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

شنبه ۶ تیر برابر با ٢٧ ژوئن

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ۵ تیر برابر با ٢۶ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

پنچشنبه ٤تیر برابر با ٢۵ژوئن

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٣ تیر برابر با ٢٤ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢ تیر برابر با ٢۳ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
دوشنبه ١ تیر برابر با ٢٢ژوئن
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٣١ خرداد برابر با ٢١ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٣٠ خرداد برابر با ٢٠ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
جمعه ٢٩خرداد برابر با ١۹ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
پنچشنبه ٢٨خرداد برابر با ١۸ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
چهارشنبه ٢٧خرداد برابر با ١۷ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
سه شنبه ٢۶خرداد برابر با ١۶ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
دوشنبه ٢۵خرداد برابر با ١۵ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
یکشنبه ٢٤ خرداد برابر با ١٤ ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
شنبه ٢٣خرداد برابر با ١٣ژوئن
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
طرح ١٨همین سالگرد
 
 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون