ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

 

تظاهرات در حمایت از اعتصاب عمومی کردستان

تظاهرات دوازدە سپتامبر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم

روز شنبه ١٧ شهریورماه جمهوری اسلامی با اعدام سه جوان مبارز، رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی و با حمله موشکی به مقرهای حزب دمکرات در عمق کردستان عراق، برگی دیگر بر پرونده سرتاپا جنایت خود افزود. ین نوع جنایات ضدبشری در تاریخ حیات رژیم هیچ تازگی نداشتە و این رژیم سرکوبگر در طول حیات ننگینش در مقابل اعتراضات بحق مردم ابزاری جز اعدام و سرکوب هر ندای حق طلبانە نداشته است .

مردم مبارز کردستان روز چهارشنبە ١٢سپتامبر در اعتراض بە این جنایات دست بە اعتصاب عمومی خواهند زد. ما همزمان با اعتصاب مردم معترض کردستان در مقابل لانە جاسوسی رژیم در استکهلم صف خواهیم کشید تا حمایت خود را از این اعتصاب اعلام کرده و از خواست‌های برحق مردم کردستان پشتیبانی کنیم و این جنایت ضد انسانی را محکوم کنیم .

مردم ستمدیدە در کردستان به همراه طبقە کارگر و تودەهای بستوە آمدە در سراسر ایران چارەای جز تداوم اعتراضات سازمانیافتە علیە این رژیم جنایتکار و بحران زدە ندارند .

مردم آزادیخواه !
صدای اعتراض علیە رژیم جنایتکار اسلامی را بایستی هرچه رساتر کنیم. ما همە شما را بە شرکت در این تظاهرات علیە جمهوری اسلامی دعوت می کنیم .

زمان و مکان: چهارشنبە ١٢سپتامبر ساعت ٢ بعدازظهر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم.

سرنگون باد رژیم سرمایەداری جمهوری اسلامی !

برگزار کنندگان :
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری، حکمتیست
کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
شورای حمایت از مبارزات آزادیخوانە مردم ایران

دهم سپتامبر ٢٠١٨

 

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون