احضار دست کم هزار نفر به دادستانی


به گزارش سایت اصلاح طلب حکومتی جرس، بیش از هزار نفر در تهران و دیگر نقاط ایران در دوهفته گذشته به دادستانی  و بیددادگاه انقلاب اسلامی بویژه شعبه مستقر در زندان اوین احضار شده اند. این احضارها از دو طریق صورت گرفته است. احضاریه کتبی و غالبا تلفنی برای پاره ای مذاکرات. هر یک از افراد احضار شده در مراجعه به شعبه دادستانی ساعتها معطل نگاه داشته شده تا نوبتش برسد چرا که تعداد افراد احضارشده برای هر ساعت بسیار بیشتر از ظرفیت بازجویان بوده است.

احضار شدگان شامل دو دسته بوده اند: دسته اول کلیه کسانی که پس از انتخابات خرداد ۸۸ دستگیر شده بودند و سپس به قید وثیقه آزاد شده اند، یا دادگاهشان تشکیل نشده است، یا به زندان تعلیقی محکوم شده اند. دسته دوم آن دسته از فعالان سیاسی و اجتماعی که در دوسال اخیر تحرکی ولو اندک داشته اند.

 

از کلیه احضارشدگان خواسته شده است تعهدنامه عدم فعالیت سیاسی را امضاء کنند. بازجوها احضارشدگان را تهدید کرده اند در صورت عدم همکاری بازداشت می شوند. این احضارها صرفا برای ارعاب و وحشت و حاکمیت جو پلیسی بوده است.

 

بنابر این گزارش،  فضای پلیسی حاکم بر ایران در هفتاد سال اخیر بی سابقه بوده است. شهروندان به مجرد کمترین تحرک سیاسی احضار می شوند. مهمترین ابزار حکومت شنود تلفن و ضبط ایمیل است.