حمله گارد به زندانیان قزلحصارده ها کشته و زخمی بجا گذاشت/صد زندانی فرار کردند  

 

به دنبال حمله وحشیانه گارد زندان به زندانیان عادی در واحدهای دو و سه قزل حضار ، حداقل هفت تن کشته و ده ها نفر زخمی شدند. گزارش ها همچنین حاکی از آن است که حداقل صد زندانی موفق به فرار از زندان قزل حصار  شده اند. گفته می شود، ماموان انتظامی و اطلاعاتی کرج و تمامی راه های خروجی و منتهی به آن را برای دستگیری زندانیان فراری محاصره کرده اند.

 

صدها تن از زندانیان عادی بندهای دو و سه زندن قرلحصار در اعتراض به شرایط غیرانسانی خود کنترل این دو بند را روز چهارشنبه به دست گرفتند. گارد زندان با تمامی نفرات و  تجهیزات اش به این دو بند حمله و دست به کشتار زندانیان زد.