زندانی سیاسی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد

 

علی زاهد بدلیل داشتن رابطۀ دوستی با محسن اسلامی در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برد. علی زاهد 43 ساله متاهل و دارای یک فرزند می باشد. او اردیبهشت ماه 1387 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر و به ادارۀ اطلاعات شیراز منتقل شد. او به دلیل دوستی با محسن اسلامی،  که سال گذشته به اتهام کمک مالی به برادرش اعدام شد، دستگیر و به اعدام محکوم شد. گفته می شود، کشنجه گران و بازجویان وی بدلیل بی گناه بودن اش در ابتدیا دستگیر برای ازادیش وثیقه مالی تعیین کرده بودند، اما بعدا از اجرای آن خوداری می کنند.  او اکنون در بند 209 زندان اوین زندانی است.

 

صلواتی رئیس شعبۀ 15 بیدادگاه انقلاب اسلامی و عباس جعفری دولت آبادی دادستان رژیم در تهران به دفعات به خانواده اش اطمینان داده بودند که او بی گناه است و آزاد خواهد شد.