جوان ترین زندانی سیاسی زندان اوین نوزده سال دارد

 

زندان اوین هر از چند گاهی شاهد زندانی شدن جوانان زیر بیست سال بوده است. در این میان برخورد و بازداشت جوانان نسل هفتاد قابل توجه است. بنا بر گزارش منابع حقوق بشری ، هانی محمد زاده دانشجوی نوزده ساله رشته اقتصاد دانشگاه بهشتی متولد تابستان سال هفتاد و جوان ترین زندانی  سیاسی حاضر در زندان اوین است که از آبان ماه سال گذشته در حال گذران دوران محکومیت خود در بند 350 است. محمد زاده که بهمن ماه 88 به دنبال اعتراضات دانشجویان بهشتی دستگیر شد،  از سوی قاضی پیرعباس به 9 ماه زندان و 84  ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در نهایت در بیدادگاه تجدید نظر به شش ماه زندان و 74 ضربه شلاق تبدیل شد. هانی محمد زاده که ورودی 88 دانشگاه است به دلیل حضور در زندان تا به حال دو ترم از تحصیل محروم شده است و مانند بسیاری دریگر از زندان از بدیهی ترین حقوق زندانی محروم شده است .