دادگاه رضا شهابی برگزار نشد

 

یکشنبه ١۵اسفند بهمن ١٣۸٩ برابر با ۶ مارس ٢٠١١

www.kanoon-zendanian.org

 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران: صبح امروز، 15 اسفند 89 علی رغم  اعلام قبلي، دادگاه رضا شهابي از اعضاي هيئت مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران، به دليل ارسال پرونده اش به دادستاني، تجديد و به زمان ديگري موكول شد. تاريخ برگزاري جلسه دادگاه، متعاقبا به وكيل وی اعلام خواهد شد.