اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد در باره وضعیت جسمی اسانلو

 

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه: طبق اظهار همسر منصور اسالو  ،  ايشان به دليل ناراحتي قلبي  در روزهاي گذشته از زندان به بيمارستان منتقل و پس از يك سري معاينات پزشكي  مجددا" به زندان منتقل شده است و تصميم براي ادامه معالجات نامبرده به روزهاي آينده موكول شده است .


بيماري قلبي منصور اسالو  نگراني خانواده و اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه را به همراه داشته است.سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن ابراز نگراني خود از بيماري منصور اسالو از دستگاه قضايي انتظار دارد امكانات معالجه و رسيدگي پزشكي براي ايشان را در خارج زندان محيا سازد .