دستگاه اطلاعاتی رژیم وصیت نامه و وسایل شخصی زهرا بهرامی را تحویل نمی دهد

 

دستگاه اطلاعاتی رژیم از تحویل  وصیت نامه و وسایل شخصی زهرا بهرامی به بستگان وی خودداری می کند. آنها هم چنین اجازه گذاشتن سنگ قبر به خانواده را نمی دهند. اخیرا بازجو و شکنجه گر مسئول پرونده زهرا بهرامی که که شخصی است به نوشته "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"بنام " رضا عارفیبنفشه نایپ پور فرزند زهرا بهرامی و همسر وی را احضار و تحت بازجوئی و فشار قرار داده است. به آنها تاکید کرده از مراجعه به سفارت هلند و مصاحبه با رسانه ها و گذاشتن سنگ قبر خودداری کنند، در غیراینصور دستگیر و زندانی خواهند شد. او تهدید کرده در صورتی که به خواهند در این زمینه ها اقدام کنند، اقدام به نمایش فیلمی خواهند کرد که در باره مادر وی درست کرده اند و وی را به فساد اخلاقی متهم کرده است. دستگاه اطلاعاتی رژیم از تحویل وصیتنامه و وسایل شخصی زهرا بهرامی به فرزندش خودداری می کند.  

 

زهرا بهرامی در پی تظاهرات عاشورای سال هشتاد و هشت دستگیر شد و بعد از حدود هشت ماه به اتهام  ساختکی و غیرانسانی نگه داری مواد مخدر اعدام شد.