مردم در میدان انقلاب محاصره شده اند

 

به گزارش سایت کلمه وابسته به موسوی، خشونتی که امروز از سوی نیروهای امنیتی، لباس شخصی و گارد ضد شورش نسبت به مردم معترض اعمال شد، در مقایسه با تجمع های پیشین شدیدتر بوده و خبرنگاران کلمه آن را بسیار خشن و بی سابقه توصیف کرده اند. اعمال این خشونت ها همچنان در خیابان های مختلف تهران ادامه دارد و گفته می شود بسیاری از مردم در میدان انقلاب در محاصره نیروهای گارد قرار دارند.

 

یکی از خبرنگاران کلمه که در میدان انقلاب حضور داشته، در این باره می گوید: در ساعت هجده و سی دقیقه امروز جمعیت انبوهی که در چهار راه ولی عصر تجمع کرده بودند و شعار می دادند، مورد هجوم گارد ویژه و لباس شخصی ها قرار گرفتند که در این فاصله، صدای شلیک چندین گلوله نیز به گوش رسید. من که در میان جمعیت بودم و همراه آنها سعی کردم از صحنه فرار کنم، وقتی به مکان امنی رسیدم، متوجه شدم که کت ام پر از خون شده که ناشی از تیر خوردن اطرفیان و پاشیدن خون به من بوده است.

 

یک شاهد عینی نیز از خبایان های منتهی به انقلاب می گوید: در یک کوچه فرعی گیر کردیم. دود گاز اشک آور کوچه را پر کرده و صدای شلیک تیر از همین نزدیکی می آید. مردم یکسره شعار مرگ بر دیکتاتور می دهند.