ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 

جنایت کاران رژیم جمهوری اسلامی زهرا بهرامی را به جوخه مرگ سپردند

رژیم جنایت کار و ضدبشری جمهوری اسلامی سحرگاه روز شنبه ۹ بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۹ژانویه ٢٠١١، زهرا بهرامی را مخفیانه در زندان اوین به دار آویخت. زهرا بهرامی سال ها تبعه کشور هلند بود. وی برای دیدار دختر بیمارش سال هشتاد و هشت به ایران رفت و در خیزش مردم علیه جانیان حاکم شرکت کرد. زهرا بهرامی در تظاهرات روز عاشورا دستگیر شد. ابتدا به او اتهام وابستگی به یگ گروه مجهول الهویه وارد کردند و سپس اتهام حمل مواد مخدر را به پرونده وی اضافه کردند و به همین اتهام محکوم به مرگ و سحرگاه روز شنبه در زندان اوین به دار آویخته شد.

بحران سیاسی و اجتماعی سراسر وجود منحوس رژیم جمهوری اسلامی را فراگرفته است. در سطح بین المللی نیز با بحران همه جانبه مواجه شده است. با رواج فرهنگ انتقام و کینه توزی در جامعه، که به پیروی از باورهای دینی و طبقاتی اش انجام می دهد، برای حل بحران هایش از مردم انتقام می گیرد و با ایجاد بحرانی تازه به مقابله با بحران دیگری می پردازد. قتل هائی که در یک سال گذشته در زندان یا بیرون زندان مرتکب شده است، به انتقام تظاهرات هائی است که مردم در سال هشتاد و هشتاد برگزار کردند. این قتل ها را به انتقام از مردمی انجام می دهد که "مشروعیت سیاسی" آن را از بین بردند و تمامیت وجودش را به بحران کشیدند. 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)، قتل جنایت کارانه زهرا بهرامی را به شدت محکوم می کند و بازهم تاکید می کند، تا زمانی که این رژیم برسرکار است، سرکوب، زندان و شکنجه و قتل و کشتار زندانیان سیاسی ادامه خواهد یافت. برای پایان بخشیدن به دور تسلسل جنایات این رژیم جنایتکار، باید آن را از ریشه نابود کرد. برای پایان بخشیدن به این کشتارها، توده های مردم ایران چاره ای ندارند جز آنکه دستگاه سرکوب و بوروکراتیک نظامی و امنیتی رژیم را تماما نابود کنند.

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۹ بهمن ١٣۸٩ برابر با ۲۹ژانویه ٢٠١

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون