همايون جابري عضو سنديكاي شركت واحد از زندان آزاد شد

 

دوشنبه ١ آذر برابر با ٢۲نوامبر

Kanoon-zendanian.org

 

بنا به خبر منتشر شده از سوي سنديكاي کارگران شركت واحد اتوبس رانی تهران و حومه، ساعت هفت و نيم شب يكشنبه ٣٠ آبان، همايون جابري با قرار وثيقه ٣٠ ميليون توماني از زندان رجايي شهر آزاد شد. همایون جابری فعال کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد دو هفته پیش هنگامی که همراه خانواده رضا شهابی پیگیر وضعیت وی شد، در بیدادگاه انقلاب اسلامی دستگیر شد. منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي، غلامرضا غلامحسيني، فعالان کارگری عضو سندیکای کارگران شرکت واحد هنوز در زندان بسر میبرند.