دختر دانشجو به علت اعتقاد به دیانت بهائی از دانشگاه علم و صنعت اخراج شد

 

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی: آرزو صمیمی، دانشجوی بهایی دانشگاه علم و صنعت بهشهر به علت اعتقاد به دیانت بهایی از این دانشگاه اخراج شد.در فرم دانشجویی این دانشجو در سایت رسمی دانشگاه، مذهب وی اسلام درج شده که با پیگیری این دانشجو برای اصلاح این فرم و اعتراض وی، مسئولین دانشگاه وی را از دانشگاه اخراج کرده اند.

 

اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه های کشور در حالی ادامه دارد که مسئولین وزارت علوم در دولت دهم، وجود هرگونه دانشجوی محروم از تحصیل به علت اعتقادات مذهبی و محرومین از تحصیل را تکذیب می کنند.