دستگیری دراویش گنابادی در پل دختر

 

به گزارش سایت مجذوبان نور نیروهای امنیتی در روز سه شنبه 18 آبان با مراجعه به منزل عبدالرضا دائمی مجلس دار شبهای دوشنبه دراویش گنابادی در پل دختر، او را بازداشت وبا اقدام به توقیف و ضبط غیر قانونی شماری از وسایل شخصی وی ، زمینه های برخورد سازماندهی شده علیه دراویش گنابادی ساکن این شهرستان را فراهم آوردند. در این روز سه نفردیگر از دراویش با نامهای رضا قوامی، رحیم فرجی و نعمت حیدری در محل کار خود، دستگیر شدند و در روز چهارشنبه 19 آبان نیز به منزل مرحوم هوشنگ دائمی مجلس دار شبهای جمعه دراویش حمله ور شده و برخی از وسایل و اقلام فرهنگی مانند کتابهای عرفانی و مذهبی وی را توقیف کردند . حمله به منزل هوشنگ دائمی در حالی صورت گرفت که فقط پیرزنی تنها در منزل حضور داشت . همچنین در روز چهارشنبه 4 درویشی که در پل دختر بازداشت شده بودند به اداره اطلاعات خرم آباد منتقل شدند. یادآور می شود دستگیری دراویش پل دختر با سومین سالگرد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به حسینیه بروجرد و تخریب آن مصادف شده است .