زندان سیاسی را در زندان گوهردشت شلاق زدند

 

چهارشنبه ١٩آبان برابر با ١٠نوامبر

www.kanon-zendanan.org

 

 

صبح روز چهارشنبه 19 آبان، بهروز جاوید طهرانی برای اجرای هفتاد و چهار ضربه شلاق به اجرای احکام زندان گوهردشت برده شد. بهروز جاوید تهرانی هشت سال پیش به دنبال خیز دانشجوئی هجده تیر دستگیر و به پانزده سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شد. حکم شلاق او را امروز چهارشنبه بعد از هشت سال زندان به اجرا در آوردند.