ENGLISH| صفحه خبر | خبرنامه | مقاله | اطلاعیه | درباره کانون | پیوندها
 
 

جنایت کاران جمهوری اسلامی دو جوان را به دار آویختند

جنایت کاران جمهوری اسلامی سحرگاه امروز پنجشنبه ۸ بهمن ١۳٨٨ برابر با ۲۸ ژانویه ۲٠١٠ محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را، که گفته می شود پیش از وقایع اخیر دستگیر شده بودند، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یک گروه مجهوالهویه  بنام "انجمن پادشاهی ایران" در زندان اوین به دار آویختند. به گقته وکلای این دو جوان، هیچ مدرکی در پرونده آنان برای صدور چنین احکامی وجود نداشته است. آنها در صحبت با وکلای خود و طی انتشار نامه هائی خطاب به افکار عمومی، اتهامات وارده به خود رد کردند. جنایت کاران حاکم این دو جوان را مجبور به شرکت و اقرار در دادگاه فرمایشی که در هفده مردادماه سال جاری در تهران برگزار شد،  کردند.

جلادان حاکم بر ایران، از صدور حکم مرگ برای یازده تن از جوانانی که در اعتراضات خیابانی علیه رژیم دستگیر شده اند، خبر می دهند. علاوه بر این احکام، رژیم نوزده تن از جوانان کرد را نیز به مرگ محکوم کرده است.

جمهوری اسلامی بعد از انتخابات خرداد ماه، با امواج اعتراضی روبه رشد توده های مردم مواجه شده، مشروعیت خود را از دست داده و با بحران فروپاشی روبرو است. در این شش ماه با تمام توان سعی کرد روحیه اعتراضی و شجاعانه مردم را سرکوب کند و خود را از منجلابی که در آن دست و پا می زند نجات دهد. ده ها جوان را در خیابان ها به گلوله بست یا در زیر شکنجه به قتل رساند. هزاران نفر را دستگیر و در سیاه چالهای خود شکنجه کرد، با این حال موفق به عقب راندن روحیه اعتراضی مردم و خواست آنها برای تغییر شرایط و حکومت در ایران نشد.

رژیم اکنون می خواهد با براه انداختن خون در زندان ها و ایجاد وحشت مرگ در میان مردم، خود را از بحران فروپاشی نجات دهد. جنایت کاران از تاریخ درس نمی آموزند. مردمی را که به پا می خیزند، مردمی که حکومتی را در خیابان ها با تمامی ابزار سرکوب و درنده خوئی های آن به چالش می کشند، دیگر نمی توان با شکنجه و قتل فرزندان شان در زندان متوقف کرد. مردم علیه سی و یک سال ستم و سرکوب و کشتار به پا خواسته اند و هر اقدام سرکوب گرانه حاکم را قویا در خیابان ها پاسخ خواهند داد. کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، کشتار مردم در کردستان و ترکمن صحرا و خوزستان نتوانست مانع خیزش اخیر مردم و مبارزه آنان علیه جمهوری اسلامی شود. از این به بعد هم چنین نخواهد شد. رژیم با دست زدن به هر جنایتی تنها راه را برای زوال خویش هموارتر خواهد کرد. محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر این یا آن جنایت اش دیگر مفهوم ندارد. تنها با برانداختن آن می توان به جنایاتش پایان داد.
 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)
۸ بهمن ١۳٨٨ برابر با ۲۸ ژانویه ۲٠١٠

www.kanoon-zendanian.org

 

 

 
   
ENGLISH| اسناد زندان| آمار احکام مرگ در ایران | گالری عکس و طرح | تماس با سایت| تماس با کانون