اطلاعیه کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید) به مناسبت خیزش

دانش جوئی مردمی هجده تیر

 

 

شش سال پيش، به دنبال یورش ماموران امنیتی رژیم را به خوابگاه دانش جویان دانش گاه تهران در آمیرآباد شمالی، دانش جویان دانش گاه های کشور به اقدامات اعتراضی وسیعی دست زدند. خیزش سراسری دانش جویان با استقبال بی نظیر توده های مردم مواجه شد و پایه های حاکمیت را به مدت شش روز به لرزه در آورد. این خیزش در پی توافق رهبران رژیم، به ویژه توافق خاتمی و خامنه ای، مورد یورش همه جانبه و سراسری نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفت و هزاران دانش جو و جوان معترض در کمتر از دو هفته دستگیر شدند. خیزش دانش جوئی هجده تیر به خاطر وابستگی تشکل های دانش جوئی به حاکمیت از نفس افتاد و از ادامه حرکت بازماند.

 

هنوز صدها دانش جو و جوان معترض که در جریان اعتراضات هجده تیر ١٣٧٨ و سال های بعد از آن دستگیر شدند، در سیاهچال های رژیم بسر می برند و هیچ نامی از آن ها در هیچ جائی دیده نمی شود.

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)،ضمن گرامی داشت ششمین سالگرد خیزش دانش جوئی-مردمی هیجده تیر، یک بار دیگر خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و برچیدن زندان های سیاسی، توقف شکنجه، لغو مجازات مرگ و هر نوع اعمال ضدبشری است که جانیان و قاتلان حاکم بر ایران علیه بشریت ایرانی به اجراء در می آورند.

 

کانون زندانیان سیاسی ایران(در تبعید)

١٢تیر ١٣٨٤برابر با ٣ ژوئیه ٢٠٠٥