پدر روزنامه نگار سنندجی به جای پسر به اجرای احکام احضار شد  


حبیب الله گلکار از سوی شعبه اجرای احکام بیدادگاه انقلاب اسلامی مریوان احضار شد. شعبه اجرای احکام بیدادگاه انقلاب اسلامی مریوان در ادامه فشار بر خانواده شورش گلکار، روزنامه نگار و فعال فرهنگی سنندجی جهت تحویل وی به دشتگاه قضائی رژیم در کردستان، طی اخطاریه ای در مورخه ی 30/4/89، مدت 20 روز به حبیب الله گلکار پدر این رزونامه نگار مهلت داده است فرزندش را به اجرای احکام دادگاه مریوان معرفی نماید یا در غیر این صورت وثیقه نامبرده ضبط خواهد شد.

لازم به ذکر است،  شورش گلکار از فعالین جوان سنندجی است که در سال 85 نیز دستگیر و بیش از دو سال را در زندان مرکزی سنندج به سر برد. به گزارش هرانا، نامبرده چندین پرونده مفتوحه در بیدادگاه انقلاب اسلامی سنندج و مریوان دارد. بنابر اظهار خانواده ایشان طی مدت اخیر فشار بر خانواده نامبرده به طور چشمگیری افزایش یافته است.