یک زندانی پس از یازده سال اعدام شد

 

رضا مهاجر زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، سحرگاه امروز یازدهم مرداد 1389 اعدام شد.هرانا: این زندانی که از روز گذشته به سلول انفرادی بند 6 این زندان منتقل شده بود، صبح دوشنبه در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد. گفته می شود رضا مهاجر یازده سال است که منتظر اجرای حکم اعدام می باشد و تاکنون سه بار به پای چوبه ی دار رفته بود اما در آخرین لحظات از اعدام آن صرف نظر شد. این زندانی به اتهام ارتکاب قتل به اعدام محکوم شده بود.