تبعید یکی از دستگیرشدگان روز عاشورا به زندان قزل حصار


معین محمدبیگی، از دستگیرشدگان روز عاشورا، به زندان قزل حصار کرج منتقل شد. به گزارش سایت جرس وابسته به موسوی، حکم دو سال و نیم زندان، پس از تحمل سه ماه زندان برای وی صادر شد و پس از آن محمدبیگی را به زندان قزل حصار منتقل کردند.
گفتنی است که محمدبیگی، سه ماه پس از بازداشت، تا زمان برگزاری دادگاه و صدور و تایید حکم، موقتا و به قید وثیقه آزاد شده بود.زندان قزل حصار یکی از کم امکانات ترین و نامناسب ترین زندان ها به شمار می رود که زندانیان را برای تبعید به آن جا می فرستند.