اعتصاب غذای یک زندانی در زندان مهاباد

 

ماموران امنیتی رحیم رشی را در تاریخ ۲۸ تیرماه در منزلش در یکی از روستاهای توابع مهاباد دستگیر و وی را به زندان اطلاعات شهر مهاباد  منتقل  کردند. ماموران وزارت اطلاعات شهرستان مهاباد بعد از ورود به منزل رشی اقدام به تفیش خانه وی  کردند.  در ادامه این گزارش آمده است: رشی در فردای همان روز دست به اعتصاب غذا زده و از ۲۹ تیر ماه تاکنون در اعتصاب غذا به سر می‌برد، و به‌ تازگی ایشان را به‌ اطلا ‌عات ارومیه ‌ انتقال داده اند در ضمن اتهامات این شهروند فعالیت سیاسی عنوان شده است.


رحیم رشی فعال کرد پیش از این بارها مورد بازداشت و تهدید اداره اطلاعات مهاباد قرار گرفته است. رشی اولین بار در سال ۱۳۷۶ بازداشت شد و در اعتراض به این امر به مدت ۱۵ روز دست به اعتصاب غذا زد. وی بار دیگر و پس از انتقال به زندان مرکزی شهر سقز به مدت ۲۲ روز دست به اعتصاب غذاز زد.


شایان به‌ ذکر است که‌ خانواده ایشان از وضعیت نامبرده به‌ شدت نگران هستند.