بیست و پنچ درصدجوانان در ایران بیکار هستند


سایت حکومتی پول‌نیوز: براساس گزارش نتايج طرح آمارگيري نيروي کار سال 88 که از سوي مرکز آمار ايران انتشار يافته است، نرخ بيکاري استانهاي چهارمحال و بختياري، فارس، کهگيلويه و بويراحمد، لرستان و همدان بيش از 14 درصد است..

نتايج اين طرح نشان مي دهد نرخ بيکاري در سال يادشده برابر با 11.9 درصد بود و اين در حالي است که 13 استان کشور داراي نرخ بيکاري بيش از ميانگين نرخ بيکاري در کل کشور هستند.

رشد نرخ بيکاري در سال 88 بعلت بالا بودن اين نرخ در فصل زمستان است بطوري که در فصول بهار، تابستان و پاييز نرخ بيکاري در کشور بترتيب 11.1، 11.3 و 11.3 بوده است اما اين نرخ در زمستان سال 88 به 14.1 درصد افزايش يافت.

براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ بيکاري در کشور به 8.4 درصد برسد اما نه تنها اين مهم تحقق نيافت بلکه نرخ بيکاري همچنان دو رقمي باقي ماند.

بالا بودن نرخ بيکاري در کشور به گونه اي است که هم اکنون اين نرخ براي جوانان 15 تا 24 ساله 24.7 درصد گزارش شده است. اين نرخ به تفکيک جنسيت نشان مي دهد نرخ بيکاري زنان با 32.4 درصد بيش از مردان با نرخ بيکاري 22.7 درصد است.