مسئول روزنامه صدای عدالت به زندان محکوم شد


شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران نشریه صدای عدالت را به زندان محكوم كرد. جلسه رسیدگی به پرونده مدیر مسئول روزنامه صدای عدالت، 16 اسفندماه سال گذشته در شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران و با حضور هیأت منصفه مطبوعات برگزار شد. پس از اتمام جلسه رسیدگی و اعلام نظر هیأت منصفه مطبوعات، شعبه 76 دادگاه كیفری استان تهران، مدیر مسئول روزنامه مذكور را به اتهام" تبلیغ علیه نظام" به 5 ماه زنذان و در مورد اتهام "یص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت و حیثیت جمهوری اسلامی ایران و افتراء به نظام جمهوری اسلامی ایران" به 6 ماه زندان محكوم كرد. همچنین در خصوص اتهام توهین به  خمینی قرار عدم صلاحیت به بیدادگاه های انقلاب صادر كرد و در مورد "اتهام افتراء نسبت به شهرداری تبریز" رای برائت برای مدیر مسئول صدای عدالت صادر شد. منبع: آفتاب