یورش وحشیانه زندانبانان به زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت


روز پنجشنبه  سی و یک تیر، زندانبانان گوهردشت به سرگردگی محمود مغنیان رئیس بند چهار زندان گوهردشت به زندانیان سیاسی حمله کرده  و انها را به شدت مورذد ضرب و شتم قرار دادند. در این حمله، خالد حردانی توسط یکی از زندانیان عادی مورد یورش قرار می گیرد. در پی این حمله، محمود مغنیان خالد را  احضار می کند و بدون دلیل وی را آماج ضربات باتون خود قرار می دهد و به سلول انفرادی منتقل می کند. محمود مغنیان پس از خالد حردانی، مغنیان به عوامل مافیائی خود دستور حمله به سایر زندانیان سیاسی را می دهد. در این حمله،  دانشجوی زندانی هود یازرلو به شکل وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و تا حدی بینایی خود را از دست می دهد. او را نیز بعد از این حمله به سلول انفرادی منتقل می کنند.

 

محمود مغنیان در کشتارهای سال های نخستین دهۀ 60 و تابستان سال 67 در زندان گوهردشت کرج نقش داشته است. او شماری زیادی از زندانیان سیاسی شخضا اعدام کرده است. او از  مجریان اصلی حمله  علیه زندانیان سیاسی است. در اثر حملاتی که او در انها دست داشته است، امیر حسین حشمت ساران به تقل رسید و بهروز جاوید طهرانی و افشین بایمانی و سایر زندانیان آسیب جدی دیدند.