زندانی سیاسی محکوم به اعدام از ملاقات با خانواده اش محروم شده است

 

رشید آخ کندی زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در شرایط امنیتی خاص و تحمیلی زندانبانان قرار گرفته به طوری که از درمان بیماری این زندانی و ملاقات با خانواده با خانواده اش جلوگیری می شود. هرانا: رشید آخ کندی زندانی سیاسی که به اتهام محاربه در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است از ملاقات با خانواده اش محروم شده است و علی رغم بیماری های مختلف مسئولین زندان سقز از درمان این زندانی جلوگیری میکنند.

رشید آخ کندی از ناحیه چشم احساس درد میکند و کلیه های وی نیز عفونت کرده است و تا کنون هیچ مداوایی برای درمان بیماری های این زندانی لحاظ نشده است.