تجمع بازنشستگان تامين اجتماعي در تهران


در سومين روز از هفته تامين اجتماعي، جمعي از بازنشستگان و مستمري‌بگيران سازمان تامين اجتماعي با تجمع در مقابل مجلس اسلامي اعتراض خود را نسبت به اقدامات اخير مديران اين سازمان و وزارت رفاه و تامين اجتماعي اعلام كردند.


خبرگزاری حکومتی ايلنا در این باره م نویسد:  صبح امروز جمعيت چند صد نفري از كارگران بازنشسته و مستمري‌بگير با تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي نسبت به عدم افزايش قانوني مستمري سال 89 و دريافت فرانشيز از كارگران و بازنشستگان در مراجعه به مراكز درماني ملكي سازمان تامين اجتماعي انتقاد كردند.


در اين تجمع حاضرين پلاكاردهايي در دست داشتند كه روي آنها خواسته‌هاي تجمع‌كنندگان نوشته بود. برگزاري اين تجمع در حالي است كه پيشتر بازنشستگان تامين اجتماعي اعلام كرده بوند در صورت عدم تحقق خواسته‌هاي آنها در هفته تامين اجتماعي واكنش‌هاي خود را نشان خواهند داد.