حکم دادگاه آمریکا به خروج مجاهدین از لیست"گروه های تروریستی"

 

دادگاه استيناف واشنگتن روز جمعه حكم داد كه دولت آمريكا در نامگذارى "سازمان مجاهدين خلق ایران" بعنوان يک سازمان تروريستى اشتباه كرده است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، ، هيئت سه نفره از قضات دادگاه استيناف فدرال در واشنگتن اعلام کرد از نظر اين دادگاه، وزارت خارجه در اعطاى حق قانونى دفاع به مجاهدین خلق كوتاهى كرده است. اين حق توسط قانون مقرر شده است. دا‌دگاه استيناف به وزارت خارجه دستور داد تا در تصميم خود كه مجاهدين خلق را در لیست سازمانهاى تروريستى قرار داده، تجديد نظر کند.اين دادگاه در حكمی که صادر کرده گفته است، دولت آمريكا به مجاهدين خلق فرصت دهد تا به اتهاماتش در رابطه با استمرار فعاليتهاى تروريستى يا حداقل برخوردارى از قصد و توان انجام آن را پاسخ دهد. خبرگزارى فرانسه نوشت، سازمان مجاهدين خلق در سال 2009 از ليست تروريستى اتحاديه اروپا حذف شد.