مرگ مشکوک ۲جوان زندانی در زندان مشهد

 

روزنامه حکومتی خراسان: تحقيقات قضايي به دنبال مرگ مشکوک ۲ زنداني در زندان مرکزي مشهد آغاز شد.اين گزارش حاکي است، قاضي شاکر در ساعت 13:30 پنج شنبه گذشته در جريان مرگ مشکوک جواني در زندان مرکزي مشهد قرار گرفت.در بررسي هاي اوليه بنا به معاينه بهداري زندان علت مرگ جوان ايست قلبي و تنفسي اعلام شد با اين وجود قاضي ويژه قتل عمد مشهد با توجه به اهميت موضوع دستور انتقال جسد به پزشکي قانوني و تعيين علت دقيق مرگ را صادر کرد.

برپايه اين گزارش ۲۴ ساعت از اين حادثه گذشته بود که در ساعت 13:30 جمعه نيز قاضي شاکر (بازپرس ويژه قتل عمد مشهد) از مرگ مشکوک جواني ديگر به نام داود در زندان مرکزي مشهد باخبر شد.اين بار نيز بهداري زندان مرکزي علت مرگ را ايست قلبي و تنفسي اعلام کرد بنابراين جسد به دستور بازپرس به پزشکي قانوني منتقل شد.