اولين تماس ميترا عالي بعد از بیست و پنج روز بي خبری

 

خبر دریافتی از ایران: ميترا عالي، دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي پزشكي دانشگاه شريف كه از روز 19 اسفند ماه پس از مراجعه به دفتر پيگيري وزارت اطلاعات براي پس گرفتن وسايل خود توسط نيروهاي امنيتي ناپديد شده بود پس از 25 روز بي خبري مطلق با خانواده خود تماس گرفت.

اين تماس اولين تماس اين دانشجوي زنداني و با محدوديت هاي شديد همراه بوده است. در اين مكالمه تلفني كه كمتر از سه دقيقه ادامه داشت وي فقط توانست از نگهداري خود در سلول انفرادي بند 209 اوين خبر بدهد و ماموران همراه وي اجازه هيچ گونه صحبتي در مورد پرونده به او نداده اند.

 با توجه به اينكه خانم ميترا عالي براي سومين بار است كه بعد از انتخابات رياست جمهوري بازداشت مي شود خانواده وي به دليل شيوه بازداشت نامتعارف اين دانشجو و تداوم بي دليل بازداشت وي با وجود  وعده هاي مسئولين قضايي در نگراني شديد به سر مي برند.