کارمندان زن آرایش نکرده مورد اعتراض مدیران دولتی قرار می گیرند

 

روزنامه جمهوری اسلامی : سردار آبنوش فرمانده سپاه صاحب الامر و دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر استان قزوين عصر ديروز در جلسه شوراي اداري استان قزوين از وضعيت اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر انتقاد كرد و گفت : تا مديران اجرايي ما نخواهند اين امر در ادارات اجرا شود ما كماكان دچار مشكلات هستيم .وي افزود متاسفانه گاهي شنيده مي شود اگر خانمي در برخي ادارات دولتي آرايش نكرده سر كار خود ظاهر شود مورد اعتراض مدير دولتي قرار مي گيرد كه چرا آرايش نكرده است ! سردار آبنوش افزود چرا ما در موضع حق و اجراي قانون الهي در چنين وضعيت اسفباري قرار گرفته ايم كه عده اي عمدا تمام ارزشها را زير پا بگذارند و ما سكوت كنيم !