انتقال زندانی سیاسی به انفرادی بعلت  تماس خانواده با رسانه ها

 

رضا جوشن در پی مصاحبه خانواده اش با رسانه های بین المللی فارسی زبان و تشریح وضعیت وخیم جسمی مادر این خانواده و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانیان سیاسی، پس از تهدید این خانواده توسط محبی سر بازجوی وزارت اطلاعات به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شد. "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" که این خبری را منتشر کرده است در ادامه می نویسد: در راستای تشدید فشارهای غیر انسانی و طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج روز دوشنبه 9 فروردین ماه زندانی سیاسی رضا جوشن به سلولهای انفرادی بند سپاه که در اختیار بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل شد . انتقال رضا جوشن به سلولهای انفرادی بند سپاه بدستور سربازجوی وزارت اطلاعات محبی صورت گرفت. آقای جوشن در طی 2 ماهی که در بند سپاه بود تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی سربازجوی وزارت اطلاعات محبی قرار داشت. محبی در حالی که دست بند و پابند به او زده بود برای مدت طولانی وی را با باتون های برقی مورد شکنجه قرار داد.


گفته می شود پس از مصاحبه این خانواده و تشریح وضعیت وخیم جسمی مادر این خانواده خانم زهرا اسدپور گرجی و شرایط قرون وسطائی حاکم بر فرزند این خانواده (رضا جوشن) در زندان گوهردشت کرج با رسانه های بین المللی فارسی زبان ،محبی سربازجوی وزارت اطلاعات با این خانواده تماس گرفت و با فریاد و فحاشی این خانواده را مورد تهدید قرار داد و گفت: عواقب کار خودتان را خواهید دید.پس از تهدید این خانواده محبی اقدام به انتقال زندانی سیاسی رضا جوشن به سلولهای انفرادی بند سپاه نمود.
در حال حاضر تعداد از زندانیان سیاسی در سلولهای انفرادی و در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بسر می برند که از جمله آنها ، بهروز جاوید طهرانی در سلولهای انفرادی بند 1 و منصور اسانلو در بند 5 معروف به بند متادون می باشند.


لازم به یادآوری است که رضا جوشن 25 ساله 10 آذر ماه با یورش مامورین وزارت اطلاعات در منزل دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل شدو پس از 2 ماه از بند سپاه به بند 4 منتقل شد.مامورین وزارت اطلاعات همچنین در روز16 آذرماه به منزل خانواده جوشن یورش بردند و خانم زهرا اسدپور گرجی مادر این خانواده را دستگیر و به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و پس از چند هفته بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی به بند زنان زندان گوهردشت کرج منتقل کردند