افزایش سرمام آور جمعیت در ایران

 

به گزارش مرکز آمار ایران، جمعيت كشور از مرز 74 ميليون نفر گذشت. شمار جمعیت ایران در سال پنجاه وهفت بالغ بر 34 میلیون بود. رشد جمعیت در سی و یک سال دوران حکومت اسلام گرایان بر ایران بیش از میزان استاندار جهانی بوده است.
به گزارش ايسنا، ساعت جمعيتي پايگاه مرکز آمار ایرذان امروز 14 فروردين سال 1389، جمعيتي بيش از 74 ميليون و 111 هزار نفر را براي ایران نشان مي‌دهد. اين در حالي است كه رقم مربوط به جمعيت كشور بر اساس اين شمارنده در حال افزايش است.