مخالفت با آزادی مشروط  قدیمی ترین زندانی سیاسی در ایران

 

آژانس خبری موکریان/ سرویس حقوق بشر: بر اساس گزارشهای رسیده ، مسئولین زندان ارومیه با آزادی مشروط یک زندانی اهل پیرانشهر به نام عثمان مصطفی پور موافقت نکرده اند.گفته می شود علت مخالفت با آزادی مشروط عثمان مصطفی پورکه بیش از 18 سال است در زندان بسر می برد ، داشتن دو پرونده عنوان شده است. یا د آور می گردد نامبرده در سال 70 بازداشت و پس از محاکمه به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون و ..... به 25 سال زندان محکوم شد ؛ وی مدتی از حبس خود را در زندان تبریز و مابقی را در زندان ارومیه سپری نموده است.