چند تن از دانشجويان دانشگاه رازى از تحصیل محروم شدند

 

گزارش دریافتی: كميته انضباطى چند تن از دانشجويان دانشگاه رازى كرمانشاه را احضار كرد. پس از اين احضار براى پنج تن از اين دانشجويان حكم تعليق از تحصيل به مدت يک ترم صادر شده است. اسامى اين دانشجويان عبارتند از: محمد اسماعيلى ـ روشنک اميريان ـ نازنين چراغى ـ مجيد شيخ انصارى و محديث ميرقوامى. همچنين عارف عبدلى ـ پوريا کاروان و پوريا نادريان از ديگر دانشجويانى هستند که طى اين مدت به کميته انضباطى دانشگاه رازى كرمانشاه احضار شدند.