ادامه تجمع اعتراضی خانواده های دستگیرشدگان اخیر

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده خانواده های دستگیرشدگان قیام مردم ایران در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواستار آزادی عزیزان خود شدند.روز دوشنبه 20 مهرماه نزديك به 100 نفر از خانواده بازداشت شده هاي اخیر از صبح ساعت 08:00 در سالن ملاقات زندان اوين تجمع كردند و همگي خواستار دادن ملاقات به تمامي خانواده ها بودند هنوز تعدادی از خانواده هايي هستند كه نزديك به دو ماه است با عزيزان خود ملاقات نكرده اند و فقط در چند تماس تلفني آنهم كوتاه صداي عزيزان خود را شنيده اند . به بعضی از خانواده ها اجازه ملاقات با فرزندان و بستگانشان داده نشده.


به خانواده ها گفته شد قاضي اجازه ملاقات صادر نكرده از دادگاه انقلاب پيگير باشيد خانواده ها بلافاصله اعتراض كردند كه كدام قاضي ؟ كدام دادگاه انقلاب؟ ما هر روز آنجاييم اما حتي جواب تلفن هاي ما را نمي دهند.لازم به ذكر است كه هنوز برخي از خانواده ها نمي دانند پرونده عزيزانشان در كدام شعبه بازپرسي و نزد كدام قاضي رسيدگي مي شود چندين بار درخواست ملاقات با حداد و حتي تماس تلفني با او را كرده اند اما هيچ جوابي نگرفته اند.


همدردي خانواده ها آنقدر زياد است كه خانواده هايي كه اجازه ملاقات داشتند خودشان به سراغ خانواده هايي كه اجازه ملاقات نداشتند مي رفتند و ضمن همدردي با آنها مي گفتند كه حتما در حين ملاقات نام عزيزان انها را مي دهند تا بقيه بازداشتي ها از شرايط و وضعيت آنها خبر بگيرند.
در بين اين خانواده ها خانواده هايي كه براي عزيزانشان وثيقه گذاشته بودند اما همچنان منتظر آزادي آنها هستند حضور داشتند،كه به آنها ملاقات داده شد .بعد از ملاقات خانواده هايشان مي گفتند كه عزيزانشان همچنان منتظر آزادي هستند و زندانبانان براي شكنجه روحي آنها هر از چند روزي به سراغ آنها مي روند و مي گويند وسايلتان را جمع كنيد امروز آزاد مي شويد. اما بعد از آن يا به سراغشان نمي آيند و يا آنها را تا درب زندان مي برند و بعد مي گويند اشتباه شده تو جزء آزادي ها نيستي .


خانواده هايشان هر روز به دادگاه انقلاب مراجعه مي كنند ولی به آنها گفته می شود نامه آزادي را ما فرستاده ايم اينجا كاري نداريد به زندان اوين مراجعه كنيد، اززندان اوين هم آنها را به دادگاه انقلاب احاله مي دهند و مي گويند همه چيز دست قاضي است ما نقشی در آزادی آنها نداريم نامه اي اينجا نيامده اگر آمده بود حتما او را آزاد مي كرديم .


خانواده ها در سرگرداني و بلاتكليفي به سر مي برند و هيچ كس جوابگوي آنها نيست و نمي دانند از چه كسي و به كجا شكايت كنند به قوه قضاييه ، دادستاني چندين بار نامه نوشته اند اما هيچ جوابي دريافت نكرده اند و هر روز سرگردان تر و نگران تر از روزهای قبل هستند.
تعدادي ديگر از خانواده ها كه در حدود 30 نفر بودند امروز براي پيگيري وضعيت عزيزانشان به دادگاه انقلاب مراجعه كردند.تعدادي از خانواده ها به خصوص خانواده بازداشت شده هاي روز جمعه 27 شهريور همچنان بلاتكليف هستند چون نمي دانند پرونده عزيزانشان در كدام شعبه بررسي مي شود.مسئولين دادگاه انقلاب براي اينكه خانواده ها را همچنان سرگردان نگه دارند در برگه استعلام رايانه اي نام شعبه بررسي پرونده را ذكر نكرده اند خانواده ها از صبح تا ظهر در دادگاه انقلاب به انتظار مي مانند اما نمي دانند با كدام شعبه بايد تماس بگيرند.خانواده به کارکنان دادگاه انقلاب اعلام کردند که این فشارها و اذیت وازارها ما را از تلاش برای ازادی عزیزانم باز نخواهد داشت و تا آزادی آخرین نفر به پیگیریهای خود ادامه خواهیم داد.

در حالی که فشارها علیه زندانیان سیاسی و خانواده ها از طرف حسن زارع دهنوی معروف به حداد و حیدری فر که با حکم قضائی و دستور آنها صدها جوان را به اردوگاه مرگ کهریزک و سایر بازداشتگاهها منتقل کردن و تعدادی از آنها در زیر شکنجه جان باختند همچنان ادامه دارد . آنها بدون اینکه دستگیر و یا از کار برکنار شوند به فشارهای غیر انسانی علیه خانواده و زندانیان سیاسی با دستی باز ادامه می دهند وقربانیان خود را قربانی تر می کنند.