یک استاد دانشگاه به دلیل دیدار با منتظری به دانشگاه ممنوع الورود شد

 

خبرنامه امیرکبیر: استاد مستشاري از اساتيد مجرب دانشگاه قم در رشته ي الهيات به دانشگاه ممنوع الورود شد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر، حضور ايشان در بيت آیت الله منتظري و حمايت ايشان از مهندس موسوي موجب صدور اين حكم شده برای این استاد دانشگاه شده است. هم چنین مدیریت دانشگاه قم همزمان با ممنوع الورود کردن این استاد به دانشگاه، تمامي دروس اين استاد دانشگاه را به اساتید ديگري واگذار نموده است