قطع روابط مالی انگلستان با بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی  

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دولت انگلستان امروز به موسسات مالی این کشور دستور داد روابط خود را با بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قطع کنند.به گفته سخنگوی وزارت دارايی انگلستان، بانک ملت و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی در تامین مالی و حمل و نقل مواد و تجهیزات مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی رژیم فعالیت داشته اند.وزارت دارايی انگلستان با ارسال نامه ای برای پارلمان این کشور از کلیه موسسات مالی انگلستان خواسته است به روابط مالی خود با این دو شرکت پایان دهند.