دو سال زندان برای شرکت در تظاهرات

 

خبرگزاری حکومتی ایلنا: نعمت احمدي از محكوميت موكل خود به دو سال حبس تعزيري به اتهام شركت در تظاهرات غيرقانوني و سردادن شعار خبرداد. نعمت احمدي گفت:‌بعد از آنكه تصوير موكلم در جريان اعتراض به نتايج انتخابات در يكي از روزنامه‌هاي حامي دولت منتشر شد ،‌دستگير و مورد محاكمه قرار گرفت. اين وكيل دادگستري افزود‌: در خبر منتشره اعلام شده بود كه افراد حاضر در عكس منتشره در حال ضرب و شتم يكي از نيروهاي بسيجي بودند در حاليكه موكلم در عكس ، نزديك به فرد مضروب نيست. همچنين شخصي كه مورد ضرب و شتم قرار گرفته از موكلم هيچ شكايتي نيز نكرده است. وي با اشاره به سن بالا و وضعيت جسماني موكلش ،اظهارداشت: شعبه15 دادگاه انقلاب موكلم را به دليل شركت در تجمعات غيرقانوني و سردادن شعار كه از مصاديق اقدام عليه امنيت ملي هستند ، به دو سال حبس تعزيري محكوم كرده است.

احمدي با بيان اينكه به حكم صادره اعتراض كرده است ، ابراز اميدواري كرد كه دادگاه تجديد نظر با توجه به وضعيت سني و جسماني موكلش ، در حكم صادره تغيير اساسي دهد.