التهاب در مدارس منطقه هفت تهران


روزنامه حکومتی اعتماد :  برخي اقدامات مديريت آموزش و پرورش منطقه 7 تهران با اعتراض مديران و کارمندان و خانواده هاي دانش آموزان اين منطقه مواجه شده است. جمعي از معلمان و نيروهاي شاغل در اين اداره با امضا و ارسال طوماري به سايت جهان به جو نامطلوب و امنيتي حاکم بر آموزش و پرورش منطقه 7 تهران اعتراض کردند. در اين نامه عنوان شده مديريت منطقه با برگزاري نمايشي مجالس و مباحث مذهبي و اسلامي تلاش مي کند ناکارآمدي و سوء مديريت خود را نزد مديران عالي خود مخفي سازد. در اين نامه تصريح شده است؛ به دليل جو امنيتي و نبود فضاي نقد شفاف در آموزش و پرورش منطقه 7 تهران، عده يي فرصت طلب به توزيع شبنامه مبادرت کرده اند که طي آن اتهامات متعدد اخلاقي و مالي بيان شده و اين موضوع باعث نگراني خانواده هاي دانش آموزان شده است.