احضار مسئولان دو نشریه دانشجوئی به اتهام به کار بردن واژه"شهید"برای کیانوش آسا

 

خبرنامه امیرکبیر: احضار دو نشریه ی دانشگاه علم و صنعت به کمیته ناظر به خاطر به کار بردن عنوان "شهید" برای کیانوش آسا به کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علم و صنعت احضار گردیدند.یه گزارش خبرنامه امیرکبیر، نشریات دانشجویی "پروچیستا" و "کلبه" به اتهام به کار بردن کلمه "شهید" برای کیانوش آسا و همچنین درج خبر و چاپ عکس مراسم نامگذاری پارک شهید آسا، به این کمیته احضار شده اند. اما هنوز جلسه ی کمیته ناظر برای بررسی پرونده این نشریات تشکیل نگردیده است.
 
گفتنی است کیانوش آسا، دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه، در جریان حوادث بعد از انتخابات و تجمعات مردمی در تهران توسط نیروهای نظامی به شهادت رسید.هم چنین همزمان با موج سرکوب گسترده دانشجویان، فشار بر نشریات دانشجوئی نیز افزایش یافته است و تعدادی از این نشریات منتقد در دانشگاه ها احضار و یا توقیف شده اند. یش تر نیز نشریه دانشجوئی "گلاوژ" در دانشگاه خواجه نصیر به علت تائید هولوکاست توقیف شده بود.