افزايش همکاری بين رژیم و طالبان


راديو فردا : سایت  خبری سی بی اس می نويسد که همزمان با افزايش تنش در روابط ايران و آمريکا ، دولت ايران با کمک مالی و تسليحاتی به طالبان جنگ در افغانستان را تشديد می کند.این سایت آمریکایی مطلب خود را با اشاره به وضعيت متمايز شهر هرات و مناطق غربی افغانستان آغاز کرده و می نويسد اين شهر که در جوار مرز با ايران قرار دارد همواره امن ترين و پر رونق ترين بخش از خاک افغانستان بوده است.

شهر هرات به دليل همجواری با ايران و قرار داشتن در مسير تجارت وسيع با آن کشور در تمام سال های گذشته از امنيت و ثبات بالايی برخوردار بوده است و دليل آن نه اقدامات و حضور ارتش آمريکا بلکه نفوذ ايران بوده است.

سی بی اس سپس می افزايد در ماههای اخير نوع ديگری از اقدامات و سرمايه گذاری های دولت ايران در اين منطقه را شاهديم و آن حمايت از طالبان است که به شدت موجب نگرانی آمريکاست.
خبرنگار سی بی اس از قول نظاميان آمريکايی می نويسد که آنها در مناطق تحت نفوذ طالبان و مخفيگاه های اين گروه در افغانستان جنگ افزار و مهماتی را پيدا کرده اند که تجربه نشان می دهد ساخت ايران است.

 

ایران بارها اعلام کرده که این کشور از شورشیان در افغانستان حمایت نمی کند.يک نظامی آمريکايی در تشريح مهمات کشف شده به خبرنگار سی بی اس می گويد: ايرانی ها اکثر جنگ افزارها و مهمات ساخت آمريکا را کپی می کنند و حتی شماره سری و نوع آن را به زبان انگليسی روی آن حک می کنند. اما شماره سری و کدهای حک شده روی آنها با انواع آمريکايی کاملا متفاوت است و می توان تشخيص داد که اينها ساخت ايران هستند.

به نوشته سی بی اس کشف اين مهمات تاييدی است بر ادعاهای قبلی فرماندهان و نظاميان آمريکايی مستقر در افغانستان که معتقدند اخيرا همکاری بين ايران و طالبان افزايش يافته است.

يک کارشناس آمريکايی به خبرگزاری سی بی اس می گويد: دولت ايران از حضور آمريکا در منطقه نگران است و بر اين باور است که منافع آن کشور ايجاب می کد که به نيروهای آمريکايی مستقر در افغانستان ضربه بزند.

خبرنگار سی بی اس می افزايد در مناطق غربی افغانستان که با ايراان هم مرز است تعداد تلفات نظاميان آمريکايی رو به افزايش است. در سال های گشته اين تلفات حدود ۴ نفر در سال بود ولی طی ۵ ماهه اخير اين رقم به سيزده نفر افزايش يافته است.

بروس ريدل از اعضای کميته بررسی استراتژی آمريکا در افغانستان و پاکستان معتقد است که آمريکا و غرب ممکن است در افغانستان شکست بخورند و يکی از نگرانی های اصلی او دخالت های ايران است. او معتقد است که مناسبات ايران و آمريکا وارد دوره بسيار دشواری شده است و مسلما دولت ايران خواهد کوشيد که در آسيب پذيرترين نقطه يعنی جنگ افغانستان به آمريکا ضربه بزند. سی بی اس در پايان می نويسد گسترش جبهه های نبرد در افغانستان از مناطق شرقی و جنوبی کشور به سمت غرب و مرز با ايران می تواند مشکلات بزرگتری برای نيروهای آمريکايی ايجاد کند و احتمال پيروزی آنها در افغانستان را به شدت کاهش دهد.