نگه داری دستگیرشدگان اخیر در زندانهای مخفی

 

کمیته گزارشگران حقوق بشر- شاهپورکاظمی برادر دکترزهرا رهنورد(همسر میرحسین موسوی ) ،چهارشنبه پانزدهم مهرماه - پس از پنجاه روز که از آخرین تماس تلفنی اش با خانواده اش می گذشت ، در یک تماس کوتاه تلفنی به مادرش خبرداد که در یک آپارتمان در تهران زندانی است. او نمی دانسته که این آپارتمان در کدام منطقه تهران واقع و تحت نظر کدام نهاد یا سازمان است.

کاظمی که بیش از یکصد و سه روز از بازداشتش می گذرد تا چند هفته پیش در بند 209 اوین نگهداری می شد و اکنون مشخص نیست آپارتمانی که او به عنوان زندان فعلی اش از آن یاد کرده است ،بخشی از زندان اوین است و یا اینکه یکی از بازداشتگاههای غیرقانونی برخی از ارگانهای موازی است.او بیش از شصت روز را در سلول انفرادی بند 209 گذرانده و شدیدترین فشارها را برای انجام اعتراف های غیرواقعی تحمل کرده است.

شاهین ،فرزند ارشد شاهپور کاظمی نیز بیست و دو روز پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطه ای نامعلوم انتقال داده شده است.کاظمی در این تماس تلفنی به مادرش گفته که از بازداشت پسرش با خبر شده و یکبار نیز با او ملاقات کرده است . شاهین نیز همچون پدرش هیچ گونه فعالیت سیاسی و انتخاباتی نداشته و بازداشت او نیز در ادامه سیاست اعمال فشار بر میرحسین موسوی و همسرش خانم رهنورد ارزیابی می شود.