دانشجویان شعار می نویسند بسیجیان پاک می کنند، اماامکان محو همه شعارها نیست

 

وبلاگ قاصدان آزادی: دانشجویان آزاده کوی که از هر روشی که بتوانند برای ابراز مخالفت خود با حکومت استبدادی و دیکتاتوري بهره می برند,این روزها بر دامنه شعار نویسي خود در سطح کوی افزوده اند.اکثر ساختمان های کوی پوشیده شده از شعارهای ضد حکومتی دانشجویان،به طوري که از بین بردن اين شعارها به دغدغه اصلی مسئولین و بسیجیان کوی تبدیل شده است!می توان گفت یک تقابل جدی بین دانشجویان و حامیان استبداد در رابطه با شعارنویسی در کوی شکل گرفته, از یک طرف دانشجویان با وجود کنترل شدید از سوی مسئولين شعارهای ضد حکومتی خود را می نویسند و از سوي دیگربسیجیان کوي سعی می کنند , شعارهای دانشجویان را پاک کرده و آنها را از جلوی دید محو کنند. با این حال شدت شعارنویسی به حدی بالاست که امکان محو کامل آنها را غیر ممکن کرده است.


Freedom Messenger - Ghasedane AZADI