نویسنده و عضو انجمن ادبی دستگیر شد

 

تغییر برای برابری: علی محمودی فعال اجتماعی و نویسنده و عضو انجمن ادبی مریوان بازداشت شده است.بر اساس گزارش ها علی محمودی ساعت دوازده ظهر روز پنجم مهرماه در میدان سرباز شهر مریوان توسط مامورین اداره اطلاعات این شهر دستگیر شده و سپس با یورش همزمان ماموران به منزل و مغازه ی او تمام وسایل شخصی از جمله مدارک، کامپیوتر، کتاب ها و دستنوشته های وی ضبط می شود. در این تفتیش که به مدت ده ساعت به طول انجامیده وسایل مربوط به همسر او، پروین ذبیحی که از فعالین حقوق زنان و کودکان در کردستان و عضو کمپین یک میلیون امضا است نیز ضبط شده است.

خانواده ی علی محمودی تاکنون موفق به کسب هیچ گونه خبری از وضعیت او نشده و در نگرانی واضطراب به سر می برند. به گفته ی خانواده ی این فعال مدنی اتهام او اقدام علیه امنیت ملی از طریق هواداری احزاب غیرقانونی عنوان شده است.