راه پیمائی مادران عزادار در پارگ لاله و دستگیری یک جوان


امروز هجده مهرماه 1388 جمعیتی زیادی شامل مادران عزادار همراه با خانواده های دستگرشدگان اخیر، شماری از زنان هنرمند و مردم در اعتراض به سرکوب خونین و ادامه بازداشت دستگیر شدگان و عدم دستگیری و مجازات آمران و عاملان سرکوب اخیر در میدان آب نمای پارک لاله دست به راه پیمائی زدند.


فعالین حقوق بشر ودمکراسی در این رابطه می نویسد: روز شنبه 18 مهرماه از ساعت 17:00 مادران عزادار، خانواده های دستگیرشدگان اخیر، هنرمندان و تعداد زیادی از مردم درمیدان آب نمای پارک لاله تجمع کردند. اقدام به راهپیمائی حول میدان آب نمای پارک لاله نمودند . این راه پیمائی تا ساعت 18:10 ادامه داشت . تعدادی از هنرمندان در راه پیمائی مادران عزادار شرکت کرده بودند که از جملۀ آنها خانم مهتاب نصیرپور بودند.


ماداران عزادار ،خانواده های بازداشت شدگان اخیر و خانواده های زندانیان سیاسی (خانواده ساران و...) ،هنرمندان و تعداد زیادی از مردم در اعتراض به سرکوب خونین و ادامه بازداشت دستگیر شدگان اعتراض داشتند و خواهان دستگیری ،محاکمه و مجازات آمران و عاملین سرکوبهای خونین مردم ایران هستند. در اعتراضات امروز بین 170 تا 200 نفر شرکت کرده بودند.


 
در پایان اعتراضات برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای راه  آزادی مردم ایران مادران عزادار یک دقیقه سکوت اعلام کردند و به روان پاک آنها صلوات فرستادند و سپس با بردن دستهایشان به بالا با علامت پیروزی محل را ترک کردند.


نیروهای سرکوبگر مادران را در محاصرۀ خود گرفته بودند و نیروهای موتور سوار دائم در حال گشت زدن بودند پیرامون مادران بودند. نیروهای لباس شخصی به یکی از جوانان  که در کنار اعتراض کنندگان بود یورش بردند و او را دستگیر کردند . مادران با مشاهده این صحنه به سوی آنها رفتند و خواستار آزادی وی شدند نیروهای سرکوبگر به مادران قول دادن که او را آزاد خواهند کرد.