علی نجاتی عضو  هيئت مديره  سنديکای کارگران نیشکر هفت تپه از کار اخراج شد  

 

کميته‌ی هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل‌های کارگری: بر اساس گزارش رسيده، هيئت حل اختلاف اداره کار شوش، علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را از سر کارش اخراج کرد.لازم به ذکر است که اخراج علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه در جلسه هيئت حل اختلاف اداره کار شوش مورخه ۲۴/۶/۸۸ تائيد شد و اين حکم روز دوشنبه مورخه ۱۳/۷/۸۸ به وی ابلاغ گرديده است.