فعالان کارگری عضو هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر به زندان محکوم شدند

 

سایت موج آزادی نزدیک به موسوی: یکی از شعب دادگاه تجديد نظر اهواز فعالين کارگری و اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه را به زندان محکوم کرد.علی نجاتی رئيس هيئت مديره سنديکای نيشکر هفت تپه و فريدون نيکوفرد، رمضان عليپور و جليل احمديان از اعضای هيئت مديره اين سنديکا هر کدام به شش ماه زندان تعليقی و شش ماه زندان تعزيری محکوم شدند. محمد حيدری مهر يکی ديگر از اعضای هيئت مديره اين سنديکا نیز به ۴ ماه زندان تعزيری و هشت ماه زندان تعليقی محکوم شده است. لازم به ذکر است که اين حکم از طرف دادگاه تجديد نظر اهواز تائيد شده است. علی نجاتی و رضا رخشان از فعالان سندیکای کارگری نیز نيز جداگانه در دادگاه انقلاب دزفول دادگاهی شدند، اما فعلا حکم مشخصی برایشان صادر نشده است.