توقیف نشریه دانشجویی"گلاوژ"به دلیل تائید"هلوکاست"


خبرنامه امیرکبیر: شریه دانشجویی "گلاوژ" دانشگاه خواجه نصیر روز یکشنبه 12 مهر ماه توقیف شد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر اتهامات این نشریه نشر اکاذیب، ترویج قومیت گرایی و تایید تلویحی هلوکاست عنوان شده است. توقیف یک نشریه دانشجویی به اتهام "تایید هلوکاست" در حالی صورت می گیرد که محمود احمدی نژاد در سخنرانی ها و مصاحبه های خود پیوسته عنوان می کند که "هلوکاست" یک مسئله تاریخی و علمی است و همه باید حق داشته باشند در مورد آن گفتگو و اظهار نظر کنند.فشارهای مدیریت و حراست دانشگاه خواجه نصیر بر فعالین دانشجویی با کمک و همکاری بسیج این دانشگاه در سال جدید تحصیلی شدت یافته است.