اعتراض به حکم، به زندان زنان ختم شد

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران : بنابه گزارشات رسیده ، خانم فاطمه نبوی هنگام مراجعه به دادگاه انقلاب برای اعتراض به حکم سنگین و غیر انسانی که علیه وی صادر شده بود دستگیر و به بند زنان زندان سمنان منتقل شد.


زندانی سیاسی فاطمه نبوی 28 ساله 2 هفته پیش در اعتراض به حکم سنگین و غیر انسانی که دادگاه انقلاب سمنان  علیه وی صادر کرده بود دستگیر و به بند زنان سمنان منتقل گردید. دادگاه انقلاب سمنان بدلیل دیدار با اعضای خانواده اش در قرارگاه اشرف در عراق به 10 میلیون تومان جریمه نقدی  و یا 2 سال زندان محکوم کرده بود.ا و در اعتراض به این حکم به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود که دستگیر و به زندان سمنان منتقل شد.


زندانی سیاسی فاطمه نبوی 30 آبان ماه سال گذشته با یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شد و چندین هفته تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت و با سپردن وثیقه سنگین آزاد شد. او همچنین در 2 اسفند ماه 1387 با یورش مامورین وزارت اطلاعت دستگیر و به سلولهای انفرادی انتقال یافت و پس از چندین هفته بازداشت با وثیقه آزاد شده بود.